نهادهای آموزشی مراحل نخستین، در اختیار مکتب‌دارانی بود که به شیوه سنتی مرسوم، وظیفه‌ی تعلیم و تربیت را به‌عهده داشتند. یادگیری در این مکتب‌ها به زور رونویسی بسیار، تمرین بی‌اندازه و حفظ نقش کلمات همراه با تنبیهات بدنی میسر می‌شد.

پولی که نجف آبادی ها، موقع زایمان می دادند

نهادهای آموزشی مراحل نخستین، در اختیار مکتب‌دارانی بود که به شیوه سنتی مرسوم، وظیفه‌ی تعلیم و تربیت را به‌عهده داشتند. یادگیری در این مکتب‌ها به زور رونویسی بسیار، تمرین بی‌اندازه و حفظ نقش کلمات همراه با تنبیهات بدنی میسر می‌شد.

زجر و آزار معلم نسبت به اطفال به‌اندازه‌ای بود که مرخص‌کردن آنها از چنگ معلم، ثواب بزرگی شناخته شده بود. دردها دوا می‌کرد و حاجت‌ها روا می‌ساخت. مثلاً اگر زنی که در حال وضع حمل بود و کار به سختی می‌کشید، فوراً اطرافیان زائو، پولی به یکی از این مکتب‌داران می‌دادند که مکتب را تعطیل کند و شاگردان را مرخص کند تا به‌خوشی این آزادشدگان، خدا به مریض آنها رحم کند و از شکنجه زایش آسوده شود.

*بخشی از رسالۀ دیاریۀ «خوراکوشک»، ویراست پُر و پیمانی از دیباچۀ دیار نون. به قلم «علی یزدانی». کاری از انتشارات مهر زهرا (س)

کتاب خوراکوشک پولی که نجف آبادی ها، موقع زایمان می دادند پولی که نجف آبادی ها، موقع زایمان می دادند                  213x300

کتاب خوراکوشک

پولی که نجف آبادی ها، موقع زایمان می دادند