به دنبال بارندگی نسبتا کوتاه ولی شدید عصر امروز نقاط مختلف شاهد جاری شدن روان آبهای سطحی بود. “فریدون” یکی از شهروندان حاضر در شمال شهر از حجم بالای آب جاری شده در “لا”(یا همان لار) واقع در شمال شهر و نزدیکی پارک گلها برای ما تصاویر و فیلم ارسال کرده است.

به دنبال بارندگی نسبتا کوتاه ولی شدید عصر امروز نقاط مختلف شاهد جاری شدن روان آبهای سطحی بود. “فریدون” یکی از شهروندان حاضر در شمال شهر از حجم بالای آب جاری شده در “لا”(یا همان لار) واقع در شمال شهر و نزدیکی پارک گلها برای ما تصاویر و فیلم ارسال کرده است.