مغازه اش، خالی است ولی بیش از یک سوم پیاده رو را به راحتی اشغال کرده. دارد از فضایی که متعلق به همه است، پول در می آورد.

پیشنهادی برای حل معضل سد معبر در نجف آباد

مغازه اش، خالی است ولی بیش از یک سوم پیاده رو را به راحتی اشغال کرده. دارد از فضایی که متعلق به همه است، پول در می آورد.

معضل سد معبر، مختص نجف آباد نیست و خیلی از نقاط کشور به اشکال مختلف درگیر آن هستند ولی به نظر می رسد روش هایی که تاکنون برای مقابله با آن استفاده شده، چندان جواب نداده است.

درست است که شهرداری متولی اصلی این موضوع است ولی این ارگان اختیارات کامل ندارد تا بتواند با این پدیده برخورد کند. سال ها است شهرداری، همه کاری برای سد معبر کرده؛ از کارهای فرهنگی متنوع مثل تابلوهای  فرهنگ شهروندی و نمایش های خیابانی گرفته تا برخورد و تذکر و این دست کارها.

این تلاش ها، تا حدودی موفق بوده ولی یک سری از کاسب ها هستند که فقط زبان قانون را می فهمند. به نظر می رسد باید شهرداری اختیار پیدا کند تا اگر کاسب، سد معبرش را رفع نکرد، او را از خدمات شهری محروم کند؛ آب و برق مغازه اش را قطع کند. همین اختیار، بهترین جواب را خواهد داد و دیگر نیازی به توقیف کالا و تجهیزات کاسب و سر و صدا نیست.

البته چون ما الآن مدیریت واحد شهری نداریم، شهرداری امکان ورود به موضوع قطع آب و برق کاسب متخلف را ندارد ولی با تعامل بین ادارات می توان این زمینه را فراهم کرد.

سد معبر در نجف آباد پیشنهادی برای حل معضل سد معبر در نجف آباد پیشنهادی برای حل معضل سد معبر در نجف آباد               180x300

سد معبر در نجف آباد

پیشنهادی برای حل معضل سد معبر در نجف آباد