چالش آبخوان نجف آباد
چالش آبخوان نجف آباد
بخش زیادی از زاینده رود پس از ورود به آبخوان نجف آباد از دسترس خارج می شود و این مسئله برنامه ریزی را با مشکل روبرو کرده است.

چالش آبخوان نجف آباد

بخش زیادی از زاینده رود پس از ورود به آبخوان نجف آباد از دسترس خارج می شود و این مسئله برنامه ریزی را با مشکل روبرو کرده است.

مهر: محمد خلقی رئیس پژوهشکده تحقیقات آب های زیرزمینی دانشگاه تهران گفت:وجود درز و شکست‌های زمین شناسی که باعث خروج آب از منطقه می شود و هم چنین افزایش چاه های مجاز و غیر مجاز در منطقه سبب افت شدید سطح آبخوان ها شده است.

این موضوع منجر به اثرات زیست‌ محیطی زیان‌بار متعددی از جمله کاهش آبدهی چاه‌ها، فرونشست زمین، کاهش کیفیت آب زیرزمینی و همچنین کاهش ذخیره منابع آب سطحی دارای ارتباط هیدرولیکی با آبخوان می شود.

افت شدید سطح آب زیرزمینی، مستقل از میزان بارش منطقه بوده و ناشی از پمپاژ بی‌رویه چاه‌ها و کاهش آب سطحی ورودی به منطقه مطالعاتی است.

خالی شدن سد زاینده رود

خالی شدن سد زاینده رود

چالش آبخوان نجف آباد