علی زکریایی در این فیلم صحبتهای شجاعانه ای دارد که باید دید و قضاوت کرد.

تلویزیون اینترنتی روشنگری: علی زکریایی در این فیلم  صحبتهای شجاعانه ای دارد که باید دید و قضاوت کرد.