مراسم چهلمین روز شهادت دلیر مرد عرصه امنیت شهید محسن شکرالهی پنج شنبه ۱۴ اسفند ماه از ساعت ۲ تا چهار عصر در مسجد جامع یزدانشهر واقع در بلوار شهید مطهری برگزار خواهد شد. شهید محسن شکرالهی یکی از ساکنین یزدانشهر بیش از یک ماه پیش به عنوان نیروی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در جاده […]

مراسم چهلمین روز شهادت دلیر مرد عرصه امنیت شهید محسن شکرالهی پنج شنبه ۱۴ اسفند ماه از ساعت ۲ تا چهار عصر در مسجد جامع یزدانشهر واقع در بلوار شهید مطهری برگزار خواهد شد.شهید محسن شکرالهی

شهید محسن شکرالهی یکی از ساکنین یزدانشهر بیش از یک ماه پیش به عنوان نیروی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در جاده فرودگاه این شهر به خودرویی مشکوک می شوند که پس از تعقیب و گریز صورت گرفته ضمن تصادف با یک خودروی دیگر همراه با همکارش سید اسداله جعفری به شهادت می رسند.