نماینده مردم در مجلس گفت: مهمترین خدمت ما مسئولان به تولید کنندگان این است که کاری به آن ها نداشته باشیم و دست و پای آن ها را با بوروکراسی پیچیده حاکم بر کشور نبندیم.

کاری با تولید کننده نداشته باشیم

نماینده مردم در مجلس گفت: مهمترین خدمت ما مسئولان به تولید کنندگان این است که کاری به آن ها نداشته باشیم و دست و پای آن ها را با بوروکراسی پیچیده حاکم بر کشور نبندیم.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به انتخاب هوشمندانه شعار سال توسط مقام معظم رهبری گفت: حرف های خوبی برای تحقق شعار سال می زنیم ولی در عمل باید مشکلات مختلف تولید کنندگان داخلی را چاره کنیم. ما مسئولان در خط مقدم پاسخگویی به مطالبات به حق مردم قرار گرفته ایم.

ابوترابی از حاکمیت جمود فکری بر بسیاری از بخش های اداری کشور سخن گفت و افزود: انجام کارهای ابتکاری و ریسک پذیری از جمله ویژگی های مورد انتظار از مسئولان است و در عین حال بایستی همزمان با رعایت قانون، دستگاه های نظارتی طوری عمل نکنند که مدیران امکان اقدامات ابتکاری نداشته باشند. در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم و باید یکدیگر را درک کنیم.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

کاری با تولید کننده نداشته باشیم