در آشفته بازاری که به همت مدیران پیر و بی انگیزه درست شده و خیلی ها را به فکر مکیدن خون مردم انداخته، هستند کسبه ای که برعکس بسیاری از همکاران خود، اخلاق و انصاف را هنوز فراموش نکرده اند.

کاسبان با شعورتر از مسئولان

در آشفته بازاری که به همت مدیران پیر و بی انگیزه درست شده و خیلی ها را به فکر مکیدن خون مردم انداخته، هستند کسبه ای که برعکس بسیاری از همکاران خود، اخلاق و انصاف را هنوز فراموش نکرده اند.

این کسبه، سود خود را بر اساس قیمت خرید تعیین کرده و کاری به افزایش ساعتی قیمت ها ندارند. حاشیه سود بسیار کمی گذاشته و در عوض کار و زحمت خود را بیشتر کرده اند.

استقبال زیاد مردم از برخی از این واحد ها، ظاهرا کسب و کار مغازه های اطراف را هم مختلف کرده ولی جالب است که یکی از همین همسایه مغازه ها معتقد است: اذیت می شویم ولی اشکال نداره. بگذار ما هم در برکت این ارزان فروشی و خدمت به خلق خدا شریک باشیم.

کاش یک دهم این شعور و درک را برخی مسئولان ما داشتند و به جای طرح هر روزه مسائل حاشیه ای، بزرگ کردن نقش تحریم ها و قول های بی عمل، مقداری هم به فکر مردم بودند.

میوه فروشی کاسبان با شعورتر از مسئولان کاسبان با شعورتر از مسئولان                     300x209

میوه فروشی

کاسبان با شعورتر از مسئولان