کاشت برنج در نجف آباد در اوج خشکسالی
کاشت برنج در نجف آباد در اوج خشکسالی
مسئولان اعلام کرده بودند که با کسانی که امسال برنج بکارند، به شدت برخورد خواهند کرد ولی انگار کسی به کسی نیست و در اوج خشکسالی برخی همچنان برنج می کارند.

کاشت برنج در نجف آباد در اوج خشکسالی

مسئولان اعلام کرده بودند که با کسانی که امسال برنج بکارند، به شدت برخورد خواهند کرد ولی انگار کسی به کسی نیست و در اوج خشکسالی برخی همچنان برنج می کارند.

برخی کشاورزان با این توجیه که آب را می خرند یا سهمیه آب زیاد دارند، اقدام به کاشت برنج کرده اند. تعدادی زیادی هم به وضعیت مصرف آب در بالا دست معترض هستند و می گویند :«اگر آب نیست، پس چرا آن ها این همه هلو بکارند و همه اش را تلف کنند. خوب ما هم برنج می کاریم.»

مدیران مربوطه وعده داده بودند که اگر کسی برنج بکارد، در اولین مرحله برق چاهی که به آن آب داده را قطع خواهند کرد.

عدم برخورد جدی و قاطع باعث شده که افراد دیگری هم به کشت محصول پر آب برنج روی بیاورند.

آقایون مسئول! باور کنید این مشکل دیگه ربطی به تحریم و آمریکا نداره! عادت کرده ایم که سوء مدیریت و بی کفایتی خود را به گردن این و آن بیاندازیم.

کاشت برنج

کاشت برنج

کاشت برنج در نجف آباد در اوج خشکسالی