صدا و سیما: کاشی اصفهان که با سوء مدیریت مدیران قبلی خود تا مرز نابودی کامل و حراج خطوط تولید رفته بود، در دوره جدید مدیریت خود در حال بازگشت به دوران اوج این برند کاشی و سرامیک استان و کشور است. این کارخانه در سال جاری قصد دارد صادرات ماهیانه خود را به ۵۰۰هزار متر مربع به ارزش یک و نیم میلیون دلار برساند.

کاشی اصفهان به ۱۸ میلیون دلار صادرات خواهد رسید

صدا و سیما: کاشی اصفهان که با سوء مدیریت مدیران قبلی خود تا مرز نابودی کامل و حراج خطوط تولید رفته بود، در دوره جدید مدیریت خود در حال بازگشت به دوران اوج این برند کاشی و سرامیک استان و کشور است. این کارخانه در سال جاری قصد دارد صادرات ماهیانه خود را به ۵۰۰هزار متر مربع به ارزش یک و نیم میلیون دلار برساند.

این یعنی کارخانه ای که روزی کارگرانش هر روز در گوشه و کنار شهر تجمع می کردند، در سال جاری حداقل ۱۸ میلیون دلار صادرات به کشورهایی مانندآذربایجان، ارمنستان،تاجیکستان، عراق، افغانستان و پاکستان خواهد داشت.

برنامه امسال کارخانه، افزایش تولید سالیانه خود از ۲میلیون متر مربع به حداقل ۵ میلیون متر مربع است.

مدیریت جهادی، حتی در این شرایط سخت اقتصادی هم جواب می دهد.

نجف آباد نیوز

کاشی اصفهان کاشی کاشی اصفهان به 18 میلیون دلار صادرات خواهد رسید+ فیلم

کارخانه کاشی