کاندیداها، شهردار معرفی کنند
کاندیداها، شهردار معرفی کنند

با توجه به نزدیک شدن به برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا، مهمترین دغدغه رای دهندگان، شهرداری است که قرار است توسط منتخبان آن ها انتخاب شود. به نظر می رسد مجموعه هایی که لیست می دهند و یا اشخاصی که به صورت انفرادی در این عرصه وارد می شوند، بهتر است از همین حالا […]

به نظر می رسد مجموعه هایی که لیست می دهند و یا اشخاصی که به صورت انفرادی در این عرصه وارد می شوند، بهتر است از همین حالا گزینه پیشنهادی خود برای چنین مسئولیتی را خیلی شفاف معرفی کنند تا کار رای دادن مردم آسان شود.

البته تا همین مقطع نیز برخی کاندیداها با مواضع و عملکردشان، نظر خود پیرامون شهردار آینده را مشخص کرده و مردم تکلیفشان را فهمیده اند.

این آمادگی در مجموعه خبری ما وجود دارد که مواضع رسمی جناح های سیاسی شاخص و برخی کاندیداهای شاخص شهر را در این خصوص انعکاس دهیم.