امسال حدود ۶۰تن گردو از پنجاه هکتار باغ گردوی نجف آباد تولید شد که به دلیل خشکسالی و شیوع برخی آفات، این میزان نسبت به سال گذشته حدود ۲۰درصد کاهش داشته است.

کاهش ۲۰درصدی برداشت گردو در نجف آباد

امسال حدود ۶۰تن گردو از پنجاه هکتار باغ گردوی نجف آباد تولید شد که به دلیل خشکسالی و شیوع برخی آفات، این میزان نسبت به سال گذشته حدود ۲۰درصد کاهش داشته است.

ایرنا: مسئول جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: متوسط عملکرد باغات گردوی شهرستان ۱.۲ تن در هکتار است و بیشترین سطح زیر کشت نیز در بخش مهردشت قرار گرفته است.

مجتبی مطهری افزود:سرما زدگی، پایین رفتن سطح آبهای زیر زمینی ، سرما زدگی، شوری آب و خسارت آفاتی مانند کرم خراط از مهمترین عوامل کاهش تولید گردو هستند.

گردو کاهش 20درصدی برداشت گردو در نجف آباد کاهش 20درصدی برداشت گردو در نجف آباد          1 300x225

گردو

کاهش ۲۰درصدی برداشت گردو در نجف آباد