ماموران انتظامی شهرستان نجف آباد به دنبال ارسال گزارشی در خصوص قاچاق گازوئیل، کارگاهی را شناسایی کردند که در آن به کمک تانکرهای بیست هزار لیتری، گازوئیل دپو می شد.

کشف ۴۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در نجف آباد

ماموران انتظامی شهرستان نجف آباد به دنبال ارسال گزارشی در خصوص قاچاق گازوئیل، کارگاهی را شناسایی کردند که در آن به کمک تانکرهای بیست هزار لیتری، گازوئیل دپو می شد.

برنا:متخلفی که در این خصوص دستگیر شده، گازوئیل را از سطح شهر خریداری کرده و در چندین تانکر تعبیه شده در این انبار جمع آوری می کرده است. در زمان دستگیری این فرد که با هماهنگی مقام قضایی صورت گرفت، حداقل ۴۰هزار لیتر سوخت قاچاق در محل کشف شد.

سوخت قاچاق کشف 40 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در نجف آباد کشف 40 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در نجف آباد                     300x203

سوخت قاچاق

کشف ۴۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در نجف آباد