کاسب نجف آبادی در خیابان فردوسی شمالی این شهر، طی ابتکاری کفش های دست دوم اهدایی شهروندان را تعمیر کرده و به عنوان «کفش مهربانی» به نیازمندان اهدا می کند.

کفش مهربانی؛ ابتکاری از کاسب نجف آ‌بادی

کاسب نجف آبادی در خیابان فردوسی شمالی این شهر، طی ابتکاری کفش های دست دوم اهدایی شهروندان را تعمیر کرده و به عنوان «کفش مهربانی» به نیازمندان اهدا می کند.

صالحی از استقبال بسیار خوب مردم از این طرح گفته و اضافه می کند: به نظرم اگر بقیه صنف ها هم چنین کاری انجام دهند، نوروز بهتر و شادتر در تمام خانواده ها خواهیم داشت.

نجف آباد نیوز