دولت به دنبال آن است تا با ایجاد کمبودهای تصنعی در بازار و همچنین سوءمدیریت‌های ساختگی و ایجاد مشکل در سیستم توزیع اقلام ضروری در کشور موجب اعمال فشار به مردم را فراهم آورد و از این رهگذر نظام را وادار به مذاکره کند.

کمبودهای تصنعی برای اجبار به مذاکره

فارس: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: دولت به دنبال آن است تا با ایجاد کمبودهای تصنعی در بازار و همچنین سوءمدیریت‌های ساختگی و ایجاد مشکل در سیستم توزیع اقلام ضروری در کشور موجب اعمال فشار به مردم را فراهم آورد و از این رهگذر نظام را وادار به مذاکره کند.

ابوالفضل ابوترابی از پدیده ای به نام اقتصاد سیاسی نام برد و بیان داشت:مذاکره مجدد با آمریکا مغایر با عقل و منطق است، مغایرت علنی با فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز دارد که فرمودند تا تحریم ها به طور کامل برداشته نشود مذاکره دیگری انجام نمی‌شود و هر گونه مذاکره را منوط به برداشتن تحریم‌ها کردند.

ابوالفضل ابوترابی کمبودهای تصنعی برای اجبار به مذاکره کمبودهای تصنعی برای اجبار به مذاکره                  300x225

ابوالفضل ابوترابی

کمبودهای تصنعی برای اجبار به مذاکره