کوچ اجباری ساکنین اطراف اماکن مذهبی
کوچ اجباری ساکنین اطراف اماکن مذهبی

با وجود اینکه شکی در اهمیت مساجد و دیگر اماکن مذهبی در پیشرفت همه جانبه کشور وجود ندارد، ولی در این میان هستند مساجد و اماکن مذهبی که به دلیل عملکرد بد متولیان آن ها به یک ضد ارزش تبدیل شده و حتی زمین و املاک اطراف آنها به دلیل مزاحمت های متعددی که فراهم […]

با وجود اینکه شکی در اهمیت مساجد و دیگر اماکن مذهبی در پیشرفت همه جانبه کشور وجود ندارد، ولی در این میان هستند مساجد و اماکن مذهبی که به دلیل عملکرد بد متولیان آن ها به یک ضد ارزش تبدیل شده و حتی زمین و املاک اطراف آنها به دلیل مزاحمت های متعددی که فراهم می گردد ،ارزان تر از نرخ معمول بازار خرید و فروش می شود.

این معضل بعضاً آنقدر تشدید شده که در برخی مجموعه های در حال توسعه، شاهد نوعی کوچ اجباری ساکنان منازل واقع در حریم چنین اماکنی هستیم.

به عبارتی آنقدر فشار بر مالک وارد می شود تا بنده خدا خانه و دارایی تمام زندگی اش را خیلی ارزان تر از قیمت واقعی فروخته و سرگردان کوچه و خیابان می شود.

بهتر است متولیان در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی و مذهبی، دقت بیشتری داشته و جلوی دین گریزی مردم به واسطه چنین اقداماتی را بگیرند.