چهار نفر از اعضای خانواده‌ای شامل مرد و زن ۴۲ ساله و دوکودک ۶ و ۱۲ ساله در منزل مسکونی خود در شهر گلدشت در اثر مسمومیت با گازمنوکسیدکربن ناشی از ذغال دچارگازگرفتگی شدند.

گازگرفتگی خانواده ۴نفره در گلدشت

صدا و سیما:مدیر مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: چهار نفر از اعضای خانواده‌ای شامل مرد و زن ۴۲ ساله و دوکودک ۶ و ۱۲ ساله در منزل مسکونی خود در شهر گلدشت در اثر مسمومیت با گازمنوکسیدکربن ناشی از ذغال دچارگازگرفتگی شدند.

غفور راستین با اشاره به بروز این حادثه در روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ۹۹ افزود: در تماس با سامانه ۱۲۵ فوریت‌های پزشکی اصفهان، با امدادرسانی ماموران اورژانس مسموم شدگان به بیمارستان شهید رجایی منتقل شدند.

گاز گرفتگی گازگرفتگی خانواده ۴نفره در گلدشت گازگرفتگی خانواده ۴نفره در گلدشت                     6 150x300

گاز گرفتگی

گازگرفتگی خانواده ۴نفره در گلدشت