پایگاه خبری فرمانداری:  معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری معتقد است: برخی از متکدیان سطح شهر به صورت سازمان دهی شده از خارج شهرستان به نجف آباد می آیند و در این میان برخی شهروندان از سر دلسوزی مانع از برخورد با این افراد می شوند. نبی الله صالحی می گوید: کمک به این گروه، زمینه ساز […]

پایگاه خبری فرمانداری:  معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری معتقد است: برخی از متکدیان سطح شهر به صورت سازمان دهی شده از خارج شهرستان به نجف آباد می آیند و در این میان برخی شهروندان از سر دلسوزی مانع از برخورد با این افراد می شوند.

نبی الله صالحی می گوید: کمک به این گروه، زمینه ساز تشدید این معضل اجتماعی شده و چهره شهر را نازیبا می کند.

صالحی بر شناسایی عوامل اصلی هدایت کننده این متکدیان و  انجام برخورد قضایی با آن ها تاکید کرد و اظهار داشت: دستگاه های متولی وظایف تخصصی خود در این زمینه را انجام داده و به موضوع  فرهنگ سازی نیز توجه ویژه داشته باشند.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری نجف آباد اضافه کرد:  متکدیانی که معلول یا سالمند باشند، با طی مراحل قانونی لازم به  نهادها و دستگا های  مربوطه معرفی می شوند.