اگر در سوریه دخالت نکرده بودیم، آمریکا از برجام خارج نشده بود و وضعیت ارز و طلا این طور نمی شد. پول هایی که آمریکا در برجام آزاد کرد را در سوریه و عراق خرج کردیم و این هم شد نتیجه اش.

گرانی دلار تقصیر مدافعان حرم است

اگر در سوریه دخالت نکرده بودیم، آمریکا از برجام خارج نشده بود و وضعیت ارز و طلا این طور نمی شد. پول هایی که آمریکا در برجام آزاد کرد را در سوریه و عراق خرج کردیم و این هم شد نتیجه اش.

این ها را یکی از دوستان وقتی گفت که نظرش را راجع به مسائل اقتصادی روز کشور پرسیدم. پیش خودم گفتم عجب رویی دارید! هر کاری که خواستید، کرده اید و حالا هم تقصیرها را به گردن این و آن می اندازید.

با واردات افسار گسیخته و رکود چندین ساله، کمر تولید و قشر متوسط و فقیر جامعه را خم کرده اید و آن وقت مدافعان حرم را مقصر می دانید؟!

اول که دولت قبل را مقصر می دانستید و حالا هم رفتید سراغ اصل نظام و با پررویی تقصیر را به گردن سیاست های ارزشی کشور می اندازید. هر روز با یک سوژه جدید، دنبال انحراف افکار عمومی از خرابکاری های خود و فرار از پاسخگویی به مشکلات هستید و در کمال وقاحت انگشت اتهام را به سوی رهبری گرفته اید؟!

دلار گرانی دلار تقصیر مدافعان حرم است گرانی دلار تقصیر مدافعان حرم است          300x193

دلار

گرانی دلار تقصیر مدافعان حرم است