گزارش تصویری ایمنا از تشییع جنازه استوار دوم شهید محسن شکرالهی در میدان باغملی و یزدانشهر را می توانید در ادامه مشاهده کنید.    

گزارش تصویری ایمنا از تشییع جنازه استوار دوم شهید محسن شکرالهی در میدان باغملی و یزدانشهر را می توانید در ادامه مشاهده کنید.