این تصاویر، امشب از منزل پدر شهید محسن حججی گرفته شده است. تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه، مردم، روحانیون و مردم از جمله افرادی بودند که امشب در این منزل حضور پیدا کردند.

این تصاویر، امشب از منزل پدر شهید محسن حججی گرفته شده است. تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه، مردم، روحانیون و مردم از جمله افرادی بودند که امشب در این منزل حضور پیدا کردند.