خانه تاریخی مهر پرور نجف آباد به عنوان اولین موزه مردم شناسی این شهر از ابتدای سال جاری برای بازدید علاقه مندان و بر پایی ویژه برنامه های مختلف افتتاح شده است.

خانه تاریخی مهر پرور نجف آباد به عنوان اولین موزه مردم شناسی این شهر از ابتدای سال جاری برای بازدید علاقه مندان و بر پایی ویژه برنامه های مختلف افتتاح شده است.