گزارش تصویری از مراسم ترحیم آیت الله انتشاری نجف آبادی
گزارش تصویری از مراسم ترحیم آیت الله انتشاری نجف آبادی

مسئولان مختلف کشور در مراسم ترحیم آیت الله  حاج علی انتشاری نجف آباد حضور داشتند که  این گزارش تصویری برخی از آنان قابل مشاهده هستند.

مسئولان مختلف کشور در مراسم ترحیم آیت الله  حاج علی انتشاری نجف آباد حضور داشتند که  این گزارش تصویری برخی از آنان قابل مشاهده هستند.