مسئولان مختلف کشور در مراسم ترحیم آیت الله  حاج علی انتشاری نجف آباد حضور داشتند که  این گزارش تصویری برخی از آنان قابل مشاهده هستند.

مسئولان مختلف کشور در مراسم ترحیم آیت الله  حاج علی انتشاری نجف آباد حضور داشتند که  این گزارش تصویری برخی از آنان قابل مشاهده هستند.