محسن خندان در آخرین روزهای حضورش در شهرداری نجف آباد به بیان عملکرد شش ساله خود در این مجموعه پرداخت.      

محسن خندان در آخرین روزهای حضورش در شهرداری نجف آباد به بیان عملکرد شش ساله خود در این مجموعه پرداخت.