این دختر شهید منا از مسئولان حج و زیارت و امور خارجه گلایه هایی دارد که با وجود گذشت بیش از ۲ سال از فاجعه منا، هنوز جواب داده نشده است. هنوز وضعیت ۱۱ حاجی شهید ایرانی در این فاجعه مشخص نیست.

گلایه های دختر شهید منا از مسئولان+فیلم

این دختر شهید منا از مسئولان حج و زیارت و امور خارجه گلایه هایی دارد که با وجود گذشت بیش از ۲ سال از فاجعه منا، هنوز جواب داده نشده است. هنوز وضعیت ۱۱ حاجی شهید ایرانی در این فاجعه مشخص نیست.

از نجف آباد نیز، شهید عباسعلی جوزی در بین قربانیان این فاجعه قرار داشت.

فاجعه منا گلایه های دختر شهید منا از مسئولان+فیلم گلایه های دختر شهید منا از مسئولان+فیلم       1 300x173

فاجعه منا

گلایه های دختر شهید منا از مسئولان+فیلم