گوسفندانش را وارد فضای سبز بلوار طالقانی نجف آباد می کند تا حسابی از خجالت فضای سبز آن در بیایند. بد نیست ما به عنوان شهروندانی که چنین بی فرهنگی هایی را می بینیم، با تذکر به موقع جلوی ایراد خسارت به اموال عمومی را بگیریم.

گوسفند چرانی در بلوار طالقانی نجف آباد+فیلم

گوسفندانش را وارد فضای سبز بلوار طالقانی نجف آباد می کند تا حسابی از خجالت فضای سبز آن در بیایند. بد نیست ما به عنوان شهروندانی که چنین بی فرهنگی هایی را می بینیم، با تذکر به موقع جلوی ایراد خسارت به اموال عمومی را بگیریم.

گوسفند گوسفند چرانی در بلوار طالقانی نجف آباد+فیلم گوسفند چرانی در بلوار طالقانی نجف آباد+فیلم              300x200

گوسفند

گوسفند چرانی در بلوار طالقانی نجف آباد+فیلم