در حفاری صورت گرفته برای ساخت و سازی جدید به جای یک خانه قدیمی در تقاطع ادامه کوچه حسنیه با خیابان دلگشا (روبه روی آش و حلیم خوزستان) مجری کار تنها از یک گونی برای ایمن سازی محیط کار و جلوگیری از سقوط احتمالی شهروندان به حفاری هشت متری صورت گرفته،استفاده کرده بود. البته طی […]

در حفاری صورت گرفته برای ساخت و سازی جدید به جای یک خانه قدیمی در تقاطع ادامه کوچه حسنیه با خیابان دلگشا (روبه روی آش و حلیم خوزستان) مجری کار تنها از یک گونی برای ایمن سازی محیط کار و جلوگیری از سقوط احتمالی شهروندان به حفاری هشت متری صورت گرفته،استفاده کرده بود.

البته طی روزهای اخیر با استفاده از بستر فضای مجازی و مراجعه حضوری به مسئولان مربوطه در این امر تذکرات لازم ارائه شده و پس از این اقدامات نیز،مجری پروژه با استفاده از داربست، ایمنی نسبتا مناسبی را برای این حفاری ایجاد کرد.
به نظر در صورت عدم توجه مسئولان مربوطه بروز اتفاقاتی ناگوار درچنین مواردی دور از ذهن نخواهد بود.