یادبود هفتمین روز تشییع پیکر مهاجر الی الله+تصویر
یادبود هفتمین روز تشییع پیکر مهاجر الی الله+تصویر
تشییع پیکر مهاجرالی الله شهید عباسعلی جوزی

تشییع پیکر مهاجرالی الله شهید عباسعلی جوزی