یادواره ای برای شهید شاخص و همیشه مظلوم نجف آباد؛ دکتر سید حسن آیت. پنج شنبه 14 آذر ماه. ساعت 7 شب، سالن شهروند نجف آباد

یادواره شهید آیت در نجف آباد

یادواره ای برای شهید شاخص و همیشه مظلوم نجف آباد؛ دکتر سید حسن آیت. پنج شنبه ۱۴ آذر ماه. ساعت ۷ شب، سالن شهروند نجف آباد

یادواره شهید آبت یادواره شهید آیت در نجف آباد یادواره شهید آیت در نجف آباد               200x300

یادواره شهید آبت