یکی از کاربران فضای مجازی، در توییت خود، مردِ سال ۱۴۰۰ را معرفی کرده است.

۱۴۰۰، سال این مرد است+تصویر

یکی از کاربران فضای مجازی، در توییت خود، مردِ سال ۱۴۰۰ را معرفی کرده است.

این کاربر نوشته:

شدیدا معتقدم سال۱۴۰۰سال درو کردن فداکاری ها، از خود گذشتگی ها و ایثار این مرد است!

مردی که با افق دید بلند و نگاه به آینده این دولت ضعیف وحقیر را به دندان گرفت، از آبروی خود گذشت پای رای مردم و جمهوریت نظام ایستاد تا دولت جوان حزب اللهی رقم بخورد

۱۴۰۰سال اوست و قرن جدید، قرن اسلام است.

توییت مرد سال ۱۴۰۰ ۱۴۰۰، سال این مرد است+تصویر ۱۴۰۰، سال این مرد است+تصویر 3090599 257x300

توییت مرد سال ۱۴۰۰

۱۴۰۰، سال این مرد است+تصویر