شهرداری نجف آباد در ادامه کاشت درختان و گیاهان مثمر در فضای سبز شهری، امسال برای دومین سال پیاپی، در بلوار آیت الله آیت نجف آبادی (بلوار دانشگاه)، کشت و کاری متفاوت داشته است.

۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر

شهرداری نجف آباد در ادامه کاشت درختان و گیاهان مثمر در فضای سبز شهری، امسال برای دومین سال پیاپی، در بلوار آیت الله آیت نجف آبادی (بلوار دانشگاه)، کشت و کاری متفاوت داشته است.

در حالی که پارسال ذرت علوفه ای در این محدوده ۹هزار متر مربعی کشت شده بود، امسال از گل آفتابگردان استفاده شده است. البته در میدان شهدای نجف آباد، بعد از گلزار شهدا، ذرت علوفه ای نیز کاشته شده است.

کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد ۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر ۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر 1597225358 C1yL7 300x200

کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد

۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر

 

 

کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد ۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر ۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر 1597225364 A3bF2
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد ۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر ۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر 1597225363 H1xF7
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد ۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر ۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر 1597225362 S8xW9
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد ۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر ۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر 1597225358 C1yL7
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد ۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر ۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر 1597225343 V8qL7 1
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد ۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر ۹هزار متر مربع آفتابگردان در بلوار نجف آباد+تصاویر 1597225357 K5nR3
کاشت گل آفتابگردان در نجف آباد