از مجموع مواد بازیافتی کارخانه پسماند، 45 درصد به صورت تفکیک شده از مبدا یا جمع آوری شده در ایستگاه های ثابت سطح شهر بوده و ۵۵درصد آن معادل بیش از 944 تن با زباله های خانگی مخلوط شده که در محل کارخانه جداسازی می گردد.

۹۴۴هزار تن ماده بازیافتی در زباله های خانگی نجف آباد

از مجموع مواد بازیافتی کارخانه پسماند، ۴۵ درصد به صورت تفکیک شده از مبدا یا جمع آوری شده در ایستگاه های ثابت سطح شهر بوده و ۵۵درصد آن معادل بیش از ۹۴۴ تن با زباله های خانگی مخلوط شده که در محل کارخانه جداسازی می گردد.

طبق اعلام ارگان های مسئول ۹۳درصد شیشه بازیافت شده در کارخانه پسماند نجف آباد از مبدا تفکیک شده ولی در خصوص پوشاک و منسوجات، پلاستیک و انواع بطری های نوشابه و آب معدنی وضعیت تفکیک از مبدا چندان مناسب نیست به طوری که به ترتیب تنها ۲۸، ۳۴ و ۳۸ درصد از این مواد در مبدا تفکیک می شوند.

در محل کارخانه پسماند، مواد بازیافتی که از زباله های خانگی تفکیک نشده اند، بر روی نقاله و به صورت دستی جداسازی می شوند که طی این کار در سال گذشته شاهد جداسازی بیش از ۳۰۶ تن انواع کاغذ و مقوا، ۲۳۹تن پلاستیک، ۱۵۶تن پوشاک و منسوجات، ۱۱۲تن فلزات و نزدیک به ۱۲۳ تن انواع قوطی های نوشابه و آب معدنی موسوم به «پت» بوده ایم.

در سال گذشته بیش از ۱۷۰۰ تن مواد بازیافتی در کارخانه پسماند تولید شده که بیشترین سهم از این میزان را کاغذ و پلاستیک با ۳۶ و ۲۱ درصد داشته اند و در جایگاه های بعدی پوشاک و منسوجات در کنار انواع فلزات با ۱۲درصد قرار گرفته اند. پت یا همان قوطی نوشابه و آب معدنی با ۱۱درصد و شیشه با پنج درصد رده های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

طی سال گذشته در مجموع بیش از هفتاد هزار تن زباله از سطح مناطق پنج گانه نجف آباد، روستاهای شهرستان و شش شهر اطراف به کارخانه پسماند تحویل داده شده که از این میزان، ۵۲ هزار تن سهم شهر نجف آباد بوده است.

از این میزان زباله تحویلی، پس از تفکیک مواد بازیافتی و فرآیندهای مورد نیاز، نزدیک به ۵۱ هزار تن ماده آلی جداسازی شده و در نهایت بیش از ۴هزار تن کود کمپوست تولید گردیده است.

شهروندان نجف آبادی در یک سال نزدیک به هزار تن مواد بازیافتی را با زباله های خانگی خود مخلوط کرده اند. این عدد نماد چندان خوبی برای فرهنگ شهروندی محسوب نمی شود.

بازیافت زباله ۹۴۴هزار تن ماده بازیافتی در زباله های خانگی نجف آباد ۹۴۴هزار تن ماده بازیافتی در زباله های خانگی نجف آباد                        23 300x211

بازیافت زباله

۹۴۴هزار تن ماده بازیافتی در زباله های خانگی نجف آباد