ﺣﻤﻴﺪﻳﺎن ﺟﻤﻌﻪ ﺟﻠﻮی دورﺑﻴﻦ “۵۰ ﻗﺪم آﺧﺮ” ﻣﻲرود
ﺣﻤﻴﺪﻳﺎن ﺟﻤﻌﻪ ﺟﻠﻮی دورﺑﻴﻦ “۵۰ ﻗﺪم آﺧﺮ” ﻣﻲرود

[box type=”shadow” ]ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ “۵۰ ﻗﺪم آﺧﺮ” ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﮐﯿﻮﻣﺮث ﭘﻮراﺣﻤﺪ اﻣﺮوز ۱۲ ﻣهﺮﻣﺎه در نجف آباد ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺎﺑﮏ ﺣﻤﯿﺪﯾﺎن ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ آن ﺟﻤﻌﻪ ﺟﻠﻮی دورﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.[/box]ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻌﺪی ﺗهیه ﮐﻨﻨﺪه “۵۰ ﻗﺪم آﺧﺮ” در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در ﮐﺎﺷﺎن ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده و ﺳﮑﺎﻧﺲھﺎ از روز ﺟﻤﻌﻪ در ﻧﺠﻒآﺑﺎد  بابک ﺣﻤﯿﺪﯾﺎن ﺑﺎزﯾﮕﺮ […]

[box type=”shadow” ]ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ “۵۰ ﻗﺪم آﺧﺮ” ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﮐﯿﻮﻣﺮث ﭘﻮراﺣﻤﺪ اﻣﺮوز ۱۲ ﻣهﺮﻣﺎه در نجف آباد ﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺎﺑﮏ ﺣﻤﯿﺪﯾﺎن ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ آن ﺟﻤﻌﻪ ﺟﻠﻮی دورﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.[/box]ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻌﺪی ﺗهیه ﮐﻨﻨﺪه “۵۰ ﻗﺪم آﺧﺮ” در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮫﺮ ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در ﮐﺎﺷﺎن ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده و ﺳﮑﺎﻧﺲھﺎ از روز ﺟﻤﻌﻪ در ﻧﺠﻒآﺑﺎد  بابک ﺣﻤﯿﺪﯾﺎن ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ “۵۰ ﻗﺪم آﺧﺮ” روز ﺟﻤﻌﻪ ۱۲ ﻣﮫﺮﻣﺎه ﺟﻠﻮی دورﺑﯿﻦ ﻣﯽرود.

ﻓﯿﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﯿﻮﻣﺮث ﭘﻮراﺣﻤﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی “اﯾﺮاﻧﯽ” و “ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ” ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﺪه ای از ﺣﺒﯿﺐ اﺣﻤﺪزاده ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و داﺳﺘﺎن آن درﺑﺎره ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی اطﻼﻋﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﺸﮕﺮ زرھﯽ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف در ﻋﻤﻠﯿﺎت واﻟﻔﺠﺮ ۴ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ھﻤﮑﺎری ﮐﯿﻮﻣﺮث ﭘﻮراﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﮏ ﺣﻤﯿﺪﯾﺎن اﺳﺖ. ﺣﻤﯿﺪﯾﺎن ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در دو ﻓﯿﻠﻢ دﻓﺎع ﻣﻘﺪﺳﯽ “چ” ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺎﺗﻤﯽ ﮐﯿﺎ و “طﺒﻞ ﺑﺰرگ زﯾﺮ ﭘﺎی ﭼﭗ” ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﺎظﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ “ھﯿﺲ، دﺧﺘﺮھﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ” ﺑﺎ ﺑﺎزی ﺑﺎﺑﮏ ﺣﻤﯿﺪﯾﺎن در ﺣﺎل اﮐﺮان اﺳﺖ.
ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ “۵۰ ﻗﺪم آﺧﺮ” ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﻧﻘﻼب و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﯿﻠﻢ “۵۰ ﻗﺪم آﺧﺮ” از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﻧﻘﻼب و ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻋﻠﻤﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﮓ را از ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺮف ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﮑﻨﯿﮏ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎی ﻣﺪرن ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺒﻮغ ﺧﻮد در ﺟﻨﮓ، ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ آﻣﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ