کارکنان و دانش آموزان سال ششم دبستان دولتی منوچهری نجف آباد در سال تحصیلی ۱۳۲۸-۱۳۲۹

کارکنان و دانش آموزان سال ششم دبستان دولتی منوچهری نجف آباد در سال تحصیلی 1328-1329

ارکنان و دانش آموزان سال ششم دبستان دولتی منوچهری نجف آباد در سال تحصیلی ۱۳۲۸-۱۳۲۹