ایرنا: رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت: دوستداران حیات وحش  یک راس بره قوچ را اطراف این شهرستان در محیط غیر زیستگاهی کشف کردند و به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد تحویل دادند.

کشف یک بره قوچ وحشی در نجف آباد

ایرنا: رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد گفت: دوستداران حیات وحش  یک راس بره قوچ را اطراف این شهرستان در محیط غیر زیستگاهی کشف کردند و به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد تحویل دادند.

محمد محمدی با قدردانی از این اقدام اظهار داشت: این حیوان هم اکنون در اداره محیط زیست تحت تیمار و مراقبت قرار دارد و اگر قابلیت بازگشت به طبیعت را داشته باشد در زیستگاه خود رها می‌شود.

بره قوچ کشف یک بره قوچ وحشی در نجف آباد کشف یک بره قوچ وحشی در نجف آباد               300x203

بره قوچ

کشف یک بره قوچ وحشی در نجف آباد