پایگاه خبری جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد: با حکم مراجع قضایی و با همکاری عوامل انتظامی، حکم قلع و قمع ۵۱ مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای نهضت آباد، اجرا شد.

آزادسازی ۱۰هکتار اراضی کشاورزی در نهضت آباد

پایگاه خبری جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد: با حکم مراجع قضایی و با همکاری عوامل انتظامی، حکم قلع و قمع ۵۱ مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای نهضت آباد، اجرا شد.

طی این اقدام که طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی انجام گرفت، نزدیک به ۱۰ هکتار از زمین های کشاورزی آزادسازی شدند.

تخریب ساخت و ساز غیر مجاز آزادسازی ۱۰هکتار اراضی کشاورزی در نهضت آباد آزادسازی ۱۰هکتار اراضی کشاورزی در نهضت آباد 36147 696x458 1 300x197

تخریب ساخت و ساز غیر مجاز

آزادسازی ۱۰هکتار اراضی کشاورزی در نهضت آباد