فصلنامه مدیریت بحران ، سال پنجم، شماره ۱۸-۱۹ [box type=”shadow” ]عنوان: بررسی نقش مولفه مکان در مقابله با بحران(مطالعه موردی مسجد جامع نجف آباد در حادثه عاشورای ۱۳۸۸)[/box] نویسنده(گان): غلام رضا پورقیصری، چکیده: در همه حوادث بحرانی امنیتی، عناصر بازیگر بحران ساز یا سیستم مدیریت بحران، به نوعی با مولفه مکان سر و کار دارند. […]

فصلنامه مدیریت بحران ، سال پنجم، شماره ۱۸-۱۹

[box type=”shadow” ]عنوان: بررسی نقش مولفه مکان در مقابله با بحران(مطالعه موردی مسجد جامع نجف آباد در حادثه عاشورای ۱۳۸۸)[/box]

نویسنده(گان):
غلام رضا پورقیصری،

چکیده:
در همه حوادث بحرانی امنیتی، عناصر بازیگر بحران ساز یا سیستم مدیریت بحران، به نوعی با مولفه مکان سر و کار دارند. بازیگر بحران ساز قصد دارد تا بهره گیری از همه ظرفیت های موجود در محدوده مکانی که برای دستیابی به اهداف خود انتخاب نموده است، سیستم مدیریت بحران را وادار به پذیرش خواسته های خود نماید و در مقابل، سیستم مدیریت بحران نیز قصد دارد تا با استفاده از همه ظرفیت-های موجود خود و البته با کمترین هزینه ممکن و در نظر داشتن مشروعیت اقدامات در نگاه ناظران، کنترل صحنه را در دست گرفته و عناصر بحران ساز را از دستیابی به اهداف خود مایوس نموده، آن ها را به تسلیم در برابر اقدامات قانونی ترغیب نماید.
سیستم مدیریت بحران در نگاه اول، خود را مجبور به بازی در زمین طراحی شده توسط عناصر بحران ساز می بیند، لکن در برخی موارد، با اندکی دوراندیشی، می توان صحنه بازی را با انتخاب مکان و اقدامات دیگر، تغییر داد و با کمترین هزینه، عناصر بحران ساز را مجبور به ترک خواسته های خود نمود. آنچه در این مقاله قرار است بدان پرداخته شود، یکی از همین صحنه های بحرانی در کشور اسـت که بررسی صحـنه نشان می دهد از قابلیتی این چنین برای سیستم مدیریت بحران برای تغییر مکان بازی برخوردار بوده است.

دانلود کامل مقاله