على(عليه السلام) و پايان تاريخ
آخرين امام در نگاه اولين امام

سيد عبدالمجيد فلسفيان

- فهرست -


پيش كش
پيش درآمد
مقدمه
معناى لغوى حجّت
معناى اصطلاحى حجّت

فصل اول

نياز انسان به حجّت و لزوم آن
ادلّه عقلى اثبات حجّت
ضرورت شناخت
شناخت حضورى
دليل نقلى اثبات حجت
ضرورت حجّت در قرآن
ضرورت وجود حجّت
هدفدارى انسان
هميشگى و پيوستگى حجّت
پيوستگى حجّت در قرآن
پيوستگى حجّت در سوره مؤمنون
سوره رعد و پيوستگى حجّت
استمرار و دائمى بودن حجت و بررسى ان در نهج البلاغه
خطبه 91
خطبه 94

فصل دوّم

حجّت هاى بعد از رسول(صلى الله عليه وآله وسلم)
خاتميت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)
چرا خاتميت؟
چرا خاتميت و انقطاع وحى؟ 
ويژگى هاى حجّت هاى بعد از رسول(صلى الله عليه وآله وسلم)
ويژگى هاى اهل بيت(عليهم السلام) در دومين خطبه
خطبه 152
وجود خداوند و توحيد او
چگونگى ارتباط انسان با خدا
هدف پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)
 خطبه 239
جاهليت دوم
مقايسه راه شناخت
راه هاى شناخت ائمه(عليهم السلام)
ائمه(عليهم السلام) ميزان حق
شيوايى كلام ائمه(عليهم السلام)
خطبه 105
مسئوليت امام پس از رسول(صلى الله عليه وآله وسلم)
وظيفه مردم در برابر امام
تشكيل حكومت دينى
نَسَب ائمه اطهار(عليهم السلام)
حجّت هاى بعد از رسول از چه تبارى هستند؟

فصل سوّم

آخرين حجّت
وصيت امام به كميل
علم معيار دسته بندى ها
كمى عالِم و متعلّم و زيادى نابخردان
برترى علم بر ثروت
سرانجام عالِم و سرمايه دار
گروه هاى مختلف مردم در زمان اميرالمؤمنين(عليه السلام)
حجت هاى بعد از رسول(صلى الله عليه وآله وسلم) ظاهر و پنهان
دوران ائمّه(عليهم السلام) به سه دوره تقسيم مى شود
بنى عباس و حجّت دوازدهم(عليه السلام)
فلسفه غيبت
شمار ائمه اطهار و جايگاه آنان
نقش ائمه(عليهم السلام)
علم امام
صفات حجج
اشتياق على(عليه السلام) براى ديدار آنها
برخورد مردم با حجّت هاى بعد از رسول(عليهم السلام) ـ حكمت
نويد به حكومت مهدى(عليه السلام) ـ حكمت 209
منتظران راستين
زمان ظهور
برخورد مردم هنگام ظهور
خطبه 138
جهت يابى انسان توسط حضرت مهدى(عليه السلام)
انسان آخر الزمان و قرآن
مهدى(عليه السلام) و قرآن
جهان در آستانه ظهور
دعوت سروش آسمانى به مهدى(عليه السلام)
زمين و حضرت صاحب الزمان(عليه السلام)
اولويت هاى سيره مهدى(عليه السلام)
تشريح جنگ سفيانى
مسئوليت انسان در فتنه ها
خطبه 150
وجود مكاتب متعدد در عصر غيبت
انحراف در عصر غيبت
 سيره حضرت مهدى(عليه السلام)
مخفى بودن حضرت مهدى(عليه السلام)
صفات ياران مهدى(عليه السلام)
خطبه 100
اقدام رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) براى بعد از خود
پايان غيبت
اولين اقدام
دومين اقدام
انسان هاى غير منتظر
چرا مأيوس نباشيم؟!
خطبه 182
حكومت حافظ حكمت
آداب فراگيرى حكمت
حكمت تنها مطلوب مهدى(عليه السلام)
زمان غربت مهدى(عليه السلام)
مهدى بقية الله