ده انتقاد و پاسخ پیرامون غیبت امام مهدي
ترجمه كتاب «المسائل العشر في الغيبة»

شيخ مفيد (رحمة الله عليه)
مترجم: محمد باقر خالصی

- فهرست -


مقدمه دفتر
موضوع بحث کتاب
مؤلف کتاب 
مقام علمي مؤلف
افکار علمي مؤلف
هدف از ترجمه اين کتاب
مقدمه مؤلف
فشرده پرسشها
انتقاد اول و پاسخ آن
انتقاد دوم و پاسخ آن
انتقاد سوم و پاسخ آن
انتقاد چهارم و پاسخ آن
انتقاد پنجم و پاسخ آن
انتقاد ششم و پاسخ آن
انتقاد هفتم و پاسخ آن
انتقاد هشتم و پاسخ آن
انتقاد نهم و پاسخ آن
انتقاد دهم و پاسخ آن

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.