امامت و غيبت از ديدگاه علم كلام
(ترجمه المقنع فى الغيبة ) 

 سيد شريف مرتضى (قدس سره)

- فهرست -


پيشگفتار
تبارنامه با شرافت  
اساتيد سيد مرتضى (قدّس سرّه)
مختصرى درباره روش زندگى وسيره سيد مرتضى(قدّس سرّه)
تأليفات و خدمات سيد مرتضى (قدّس سرّه)
مختصرى درباره كتاب «المقنع فى الغيبة»
اهميت كتاب  
زمان و سبب تأليف كتاب
امامت و غيبت 
دو اصل مبنايى براى غيبت  
اصل لزوم امامت
اصل لزوم عصمت
ديدگاه ساير فرقه ه  
انحصار امام در امام غائب
علت غيبت و جهل به آن
حكمت غيبت و جهل به آن
لزوم حفظ كردن اصول بحث
تقدّم اصول بر فروع
فرع قبل از اصول؟ هرگز
اعتماد بزرگان بر اين روش
فرق بين دو روش
غيبت، فرع امامت  
برترى اين روش در بحث غيبت
تأكيد بر حفظ سير موضوعى بحث
بررسى حكمت غيبت
پنهان شدن از ديد ستمكاران
فرق بين اختفاء پيامبر و غيبت امام
طولانى يا كوتاه بودن غيبت
عدم غيبت امامان پيشين
فرق بين غيبت و عدم وجود
مخفى بودن پيامبر(صلى الله عليه وآله) و عدم وجود او
ظهور در جانپناه
اقامه حدود الهى در زمان غيبت
غيبت امام و هدايت به حق
امام غايب و بيان احكام
علّت عدم ظهور امام براى دوستان خود
مناسب نبودن اين جواب  
جواب از اعتراض نويسنده
جهت ترس از اولياء در هنگام ظهور
تكليف غير مقدور
جواب ازاين اعتراض اينست كه
اساس رسيدن به نتيجه
فرق بين دوست و دشمن در علّت غيبت
آنچه در آينده سبب كفر مى شود در حال حاضر كُفر نيست

امامت و غيبت (كتابى درتكميل المقنع)

مقدمه بحث
الهام گيرى اولياء از امام غايب(عليه السلام)
حدّ تأثير غيبت بر نقش امام(عليه السلام)
عدم فرق بين غيبت و ظهور در الهام گيرى اولياء
عدم ضرورت ظهور براى اولياء
چگونگى آگاهى امام غائب بر امور
ديدن كارها توسط خود ايشان(عليه السلام)
شهادت دادن شاهدان نزد حضرت(عليه السلام)
اقرار در نزد امام(عليه السلام)
احتمال دورى و نزديكى امام(عليه السلام)
امكان تعيين جانشين
بهره ورى از وجود امام(عليه السلام)
عدم امكان جايگزين براى امام(عليه السلام)
كيفيّت آگاهى امام(عليه السلام) به زمان ظهور
عدم اعتماد امام(عليه السلام) بر ظنّ و گمان
جواب بر طبق روش مخالفين
مورد خاص يكسانى حكم ظهور و غيبت