رهبرى بر فراز قرون
( گفتگو درباره امام مهدى (ع ) )

آيه الله شهيد سيد محمد باقر صدر
تحقيق : دكتر عبدالجبار شراراه
ترجمه : مصطفى شفيعى

- فهرست -


فهرست مطالب
سخن ناشر
مقدمه محقق
مقدمه مؤلف
گفتار اول : چگونه براى حضرت مهدى اين عمر طولانى امكان پذيرشده است ؟
گفتار دوم : اعجاز و عمر طولانى
گفتار سوم : اصرار بر رهبرى اين شخص كه نتيجه اش تعطيلى قوانين طبيعى است ، چرا؟
گفتار چهارم : شايستگيهاى رهبر منتظر چگونه به كمال رسيد؟
گفتار پنجم : چگونه بپذيريم كه (امام ) مهدى وجود خارجى دارد؟
گفتار ششم : چرا امام زمان تاكنون ظهور نكرده است ؟
گفتار هفتم : آيا يك فرد مى تواند سرنوشت بشريت را تغيير دهد؟
گفتار هشتم : در روز موعود به چه روشى تغيير صورت مى گيرد؟
كتابنامه