ويژگى هاى جامعه توسعه يافته اسلامى

ناصر جهانيان

- فهرست -


مقدمه
ويژگيهاى جامعه ى آرمانى بعد از ظهور
محو ظلم وفساد وايجاد عدالت کامل
تکامل عقول وظهور حکمتها
تکامل عظيم علمى
تکامل گسترده صنايع وتکنولوژى
رشد فوق العاده اقتصادى
اجراى کامل مساوات وبرادرى
منتفى شدن کامل مفاسد اخلاقى وخالى شدن روانها از عقده ها وکينه ها
گسترش بى سابقه معنويت
مبارزه با خرافات وبدعتها
قانونمندى کامل
شاخصهاى توسعه يافتگى در کشورهاى پيشرفته صنعتى
تکامل قابل قبول صنايع وتکنولوژى وتکامل نسبى علوم
رشد اقتصادى وبهره گيرى زياد از منابع طبيعى در دسترس اين کشورها همراه با تخريب محيط زيست
قانونمندى ونظم اجتماعى محدود
کاهش حکمت وضعف عقل عملى وتقوا
عدم توفيق در رفع تبعيضات وتجاوزات قدرتمندان به ضعفا
ثروت
داراييها
درآمدها
قدرت
حيثيت
فراموش شدن اصل مساوات وبرادرى انسانها
مساوات وبرادرى در نظام تکوين وآفرينش
مساوات در برابر قانون
مساوات در بهره بردارى از مواهب طبيعى است
مساوات در توزيع اموال عمومى
مساوات ومواسات به عنوان مسئوليت اجتماعى
شيوع گسترده مفاسد اخلاقى وگسترش بى سابقه ى ماديت
جمع بندى

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.