آبگرفتگی در نجف آباد+فیلم
آبگرفتگی در نجف آباد+فیلم
یک نجف آبادی با ارسال فیلمی به باشگاه خبرنگاران جوان، از آبگرفتگی شدید در خیابان بهمن این شهر طی بارندگی های اخیر انتقاد کرده است.

آبگرفتگی در نجف آباد+فیلم

یک نجف آبادی با ارسال فیلمی به باشگاه خبرنگاران جوان، از آبگرفتگی شدید در خیابان بهمن این شهر طی بارندگی های اخیر انتقاد کرده است.
آبگرفتگی

آبگرفتگی

آبگرفتگی در نجف آباد+فیلم