آرزوی نقاش معلول نجف آبادی+فیلم
آرزوی نقاش معلول نجف آبادی+فیلم
فاطمه لطفی نقاش معلول ساکن نجف آباد که بیش از پنجاه تابلو با تکنیک رنگ و روغن و مدادرنگی ترسیم کرده، یک آرزو دارد. او دوست دارد نمایشگاهی اختصاصی از آثارش برگزار شود.

آرزوی نقاش معلول نجف آبادی+فیلم

صدا و سیما: فاطمه لطفی نقاش معلول ساکن نجف آباد که بیش از پنجاه تابلو با تکنیک رنگ و روغن و مدادرنگی ترسیم کرده، یک آرزو دارد. او دوست دارد نمایشگاهی اختصاصی از آثارش برگزار شود.

پیش از این آثاری از فاطمه در نمایشگاه های گروهی عرضه شده است.

معلول

معلول

آرزوی نقاش معلول نجف آبادی+فیلم