آزادسازی پنج هکتار اراضی کشاورزی در نجف آباد
آزادسازی پنج هکتار اراضی کشاورزی در نجف آباد
پایگاه خبری اداره جهاد کشاورزی نجف آباد: در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با هماهنگی دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان، 21 مورد تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان، اجرا شد.

آزادسازی پنج هکتار اراضی کشاورزی در نجف آباد

پایگاه خبری اداره جهاد کشاورزی نجف آباد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با هماهنگی دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان، ۲۱ مورد تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان، اجرا شد.

قربانی رییس امور اراضی شهرستان، مجموع مساحت اراضی بازگشته به چرخه تولید کشاورزی را حدود پنج هکتار عنوان داشت و اضافه کرد: اجرای این احکام قلع و قمع، روز چهارشنبه دوازدهم مهر ۱۴۰۰ در منطقه محمد آباد نجف آباد و حسن آباد قلعه سفید انجام گرفت.

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

تخریب تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نجف آباد

آزادسازی پنج هکتار اراضی کشاورزی در نجف آباد