آزادسازی ۱۵هزار متر مربع اراضی کشاورزی در ویلاشهر
آزادسازی ۱۵هزار متر مربع اراضی کشاورزی در ویلاشهر
به گزارش پایگاه خبری جهاد کشاورزی نجف آباد، طی روزهای اخیر بیش از 15هزار متر مربع از اراضی زراعی و باغی ویلاشهر، با حکم دادستانی آزادسازی و ساخت و سازهای صورت گرفته، قلع و قمع شد.

آزادسازی ۱۵هزار متر مربع اراضی کشاورزی در ویلاشهر

به گزارش پایگاه خبری جهاد کشاورزی نجف آباد، طی روزهای اخیر بیش از ۱۵هزار متر مربع از اراضی زراعی و باغی ویلاشهر، با حکم دادستانی آزادسازی و ساخت و سازهای صورت گرفته، قلع و قمع شد.

طی این روز پانزده مورد حکم قلع و قمع با همکاری و هماهنگی دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان انجام گرفت.

طبق ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱)‌ ماده (۱) ‌این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

قلع و قمع

قلع و قمع

آزادسازی ۱۵هزار متر مربع اراضی کشاورزی در ویلاشهر