آزادسازی ۶هکتار اراضی کشاورزی در گلدشت
آزادسازی ۶هکتار اراضی کشاورزی در گلدشت
در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، با هماهنگی دادستانی و نیروی انتظامی، طی سه فقره شکایت،ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شده در ۶هکتار از اراضی کشاورزی گلدشت قلع و قمع شد.

آزادسازی ۶هکتار اراضی کشاورزی در گلدشت

پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی نجف آباد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، با هماهنگی دادستانی و نیروی انتظامی، طی سه فقره شکایت،ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شده در ۶هکتار از اراضی کشاورزی گلدشت قلع و قمع شد.

تخریب ساخت و ساز غیر مجاز

تخریب ساخت و ساز غیر مجاز

آزادسازی ۶هکتار اراضی کشاورزی در گلدشت