آشوب اصفهان، برای فشار مذاکراتی بود
آشوب اصفهان، برای فشار مذاکراتی بود
فارس: امروز در مذاکرات هسته‌ای دست ایران در مقابل کشورهای پنج به علاوه یک پرتر است که نمونه آن غنی سازی 60 درصد اورانیوم است. طبیعتاً دشمنان دست به هر کاری می‌زنند که بتوانند ایران را در مذاکرات پیش رو تحت فشار قرار دهند.

آشوب اصفهان، برای فشار مذاکراتی بود

فارس: امروز در مذاکرات هسته‌ای دست ایران در مقابل کشورهای پنج به علاوه یک پرتر است که نمونه آن غنی سازی ۶۰ درصد اورانیوم است. طبیعتاً دشمنان دست به هر کاری می‌زنند که بتوانند ایران را در مذاکرات پیش رو تحت فشار قرار دهند.

ابوالفضل ابوترابی افزود: دشمنان با سوء استفاده از غفلت برخی از غافلین داخلی در حال سوء استفاده از اعتراضات هستند و از قبل نیز تمهیداتی از جمله انتقال اسلحه و هماهنگی‌ با اراذل و اوباش را انجام داده اند. دشمن خیلی زودتر از این اتفاقات  هم به دنبال آشوب کشیدن ایران از طریق حمله سایبری به سامانه سوخت بود که موفق نشد.

ابوترابی خاطر نشان کرد: کشاورزان باید راه خود را از آشوبگران جدا کنند. با توجه به تداوم خشکسالی ها و کمبود آب، تامین آب شرب جزء اولویت‌های مسئولین نسبت به دیگر موضوعات قرار گرفته است.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

آشوب اصفهان، برای فشار مذاکراتی بود