آقای لاریجانی باورکنیدجیب برهابه بهشت نمی روند!
آقای لاریجانی باورکنیدجیب برهابه بهشت نمی روند!

آقای لاریجانی باورکنیدجیب برهابه بهشت نمی روند! این متن فقط یک درددل است نویسنده نه قصدسوءبرداشت دارددنه قصدداردسیاسی کارکند. آقای لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه دراین روزها که هیاهوی گرانی واقتصادی وارزودلارواختلاس برای مردم مثل یک آهنگ گوش خراش شده است همه مردم نجیب ما نگاهشان به شما وعملکردشماست .بگذارید اول مردم رابااینکه می دانم […]

آقای لاریجانی باورکنیدجیب برهابه بهشت نمی روند!

این متن فقط یک درددل است نویسنده نه قصدسوءبرداشت دارددنه قصدداردسیاسی کارکند.

آقای لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه دراین روزها که هیاهوی گرانی واقتصادی وارزودلارواختلاس برای مردم مثل یک آهنگ گوش خراش شده است همه مردم نجیب ما نگاهشان به شما وعملکردشماست .بگذارید اول مردم رابااینکه می دانم شماآنهارامی شناسیدبه شما معرفی کنم .این مردم همان مردمی هستندکه پیرزن آن۳ روزغذای خودراکم می کردتابتواندیک تخم مرغ به جبهه هدیه کندیاهمان کودکی که درکوره آجرپزی کارمی کردومادرش

قالی بافی می کردتابتواندمخارج زندگی خودرابدون حضورشوهرش که مرده بوددربیاوردوآن وقت بچه ها پولهای خودراجمع می کردندوبه جبهه هدیه میکردند.مردم ماهمین مردمی هستندکه فرزندان خودرابه جبهه ها می فرستادندوحتی منتظربازگشت جنازه های فرزندان خودهم نمی ماندندوبعدی رامی فرستاند.می دانم گوش شماازاین حرفهاپراست ولی می خواهم بگویم مردم ماهنوز پشت انقلابشان هستند،ولی ناراحتند.ازچه چیزی ؟ازاین که می بینندعده ای آقازاده یا منتسبین آنهایادوستان و…آنهادارندپول بیت المال رابامال البیت اشتباه می گیرندوبی رحمانه آنهاراتاراج می کنندوانتظارآنهابرای برخوردقاطع وسریع شما….!می دانم برای این سخن بنده هم جواب داریداماچندسال است یک حرف دردل مامانده است واینکه برخوردبامفاسداقتصادی نبایدباعث فرارسرمایه هاشودنمی دانم چراچندسال است هرچه بیشتربه این تفکرمانده ایم جیب برهابیشترشده اندوباورکنیدنصیحت شما وتهدیدهای شما واندرزشما هیچ سودی نبخشید ،آنهایی که جزپرکردن جیب شان وکشیدن نان ازسرسفره مستضعفین به هیچ فکرنمی کنندقصدندارندازاین برنامه کوتاه بیایند،باورکنیداین جیب برهابه بهشت نمی روند،یعنی نمی خواهندبه بهشت بروند.کاش به جای برخورذقاطع بافلان زورگیر،بافلان آقازاده وباندش برخوردمی کردید!به نظرمن برخوردبازورگیرکارخوبی است ولی اگراین آقای زورگیردارای شغل بودوازدواج می کردشایدبه این وضع دچار نمی شدوریشه این مصیبت کجاست؟همان آقای سرمایه داروآقازاده است که ثروت این افرادرابی محابا مال خودمی داند،اگرمی دانیدتکلیف مارامعلوم کنیدیک فردبی سوادوتخصص وبی تقواکه صرفاًآقازاده است بهترمی تواندبه اقتصادکشورکمک کندیا یک جوان مومن ،متخصص وباسواددریک خانواده فقیر.

یک پیشنهادازیک انسان بدون اطلاع بشنوید،بگذاریدآقایان سرمایه شان رابردارندوبروندوبگذارندمردم باهمین ملت مستضعف بیش ازاین چپاول نشوندوخودمان بمانیم بدون آقازاده ها…!

ازاینکه سخنانم تلخ وگزنده است معذرت می خواهم اماآیاپرسه ای درشهرزده اید،مردم این نظام خون نداده اندوجان فشانی نکرده اندکه فضای مملکت رابرای آقازاده بازکنندکه چپاول کنندواختلاس کندو…

                        بیاییدتکلیف مارابا جیب برهای مملکت معلوم کنید.یاعلی التماس دعا

منبع  سایت مجله فرهنگی رحیل