اتصال کمربندی‌های شمالی و جنوبی نجف‌آباد
اتصال کمربندی‌های شمالی و جنوبی نجف‌آباد
پایگاه خبری شهرداری: شهردار نجف‌آباد گفت: عملیات اجرایی بلوار کشاورز با عرض 55متر شروع شده که با اتمام فازهای مختلف آن، کمربند جنوبی به کمربند شمالی متصل خواهد شد.

اتصال کمربندی‌های شمالی و جنوبی نجف‌آباد

پایگاه خبری شهرداری: شهردار نجف‌آباد گفت: در ادامۀ سیاست‌های چند سال اخیر مدیریت شهری در تمرکززدایی از ترافیک معابر مرکزی شهر، عملیات اجرایی بلوار کشاورز با عرض ۵۵متر شروع شده که با اتمام فازهای مختلف آن، کمربند جنوبی به کمربند شمالی متصل خواهد شد.

محمد مغزی نجف‌آبادی گفت: در گذرهای شرقی به غربی، طی سال‌های اخیر مسیرهایی مانند بلوار فجر ایجاد شده ولی در بخش گذرهای شمالی به جنوبی، با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه هستیم که احداث بلوار کشاورز، بخشی از این مشکل را به نفع سبک شدن ترافیک بافت مرکزی شهر، برطرف خواهد کرد.

مغزی فاز اول بلوار کشاورز را از تقاطع کمربندی جنوبی تا تقاطع خیابان موجود با چهار‌باغ دانست و ادامه داد: احداث این بلوار که به نوعی بخشی از ترافیک غرب شهر را هم سبک خواهد کرد، از سمت کمربندی جنوبی شروع شده و هم‌زمان تکمیل مراحل آزادسازی آن در دستور کار قرار گرفته است.

محمد مغزی شهردار نجف آباد

محمد مغزی شهردار نجف آباد

اتصال کمربندی‌های شمالی و جنوبی نجف‌آباد